NetwerkM28

Die koerante gons, die sosiale media tweet en rondom die braavleis vure kletter dit: Die NG Kerk is in die moeilikheid! Die statistieke stem saam. Die kerk verloor lidmate teen 'n enorme spoed en predikante is raadop en moeg. Die ouens wat weet van sê dat die hele westerse wêreld hulle self in groot paradigma skuiwe bevind wat beskryf kan word as gaoties, relatief, divers, pluralisties, onseker en vreemd beskryf word en dat alles wat deel is van die menslike bestaan en kultuur - onderwys, godsdiens, wetenskap, politiek, families, argitektuur, ontwerp, filosofie en gemeenskap - hierdeur beïnvloed word. Waarskynlik kan ons met redelike sekerheid sê dat die ganse westerse kultuur hulle tans in 'n krisis bevind en die kerk (ook nie die NG Kerk nie) is nie hierby uitgesluit nie.  Maar miskien is so krisis nie noodwendig 'n slegte plek om te wees nie. In krisis-tye leer ons meer van onsself as wat ons andersins kon droom. 

Een van die swere in die westerse kerk in die algemeen, en dan die NG Kerk spesifiek, waarop kritiese vingers begin druk het is die kerk se na binne gerightheid en instandhoudings mentaliteit. Die fokus is al meer verskuif na missionaliteit. 

Almal praat daaroor en al meer gemeentes beskryf en identifiseer hulle-self as missionaal. Maar daar is ook baie lidmate en selfs predikante wat nie regtig seker is waaroor dit gaan nie. Wat beteken missionaliteit nou regtig en hoe is dit anders as sendingwerk? En is die missionale kerk nou 'n nuwe kerk of te ware die werklike regte kerk?  Indien wel, beteken dit dat die kerk tot dusver nie werklik kerk was nie - dat ons dinge heeltemal verkeerd gedoen het? Die kort antwoord hierop is nee, die missionale kerk is nie 'n nuwe manier van kerk wees nie, indteendeel die kerk was van konsepsie nog altyd missionaal. Dis deel van ons DNA, maar soos wat die geskiedenis van die kerk ons leer, is daar soms dinge wat gebeur - paradigmas wat skuif, groot veranderings wat plaasvind en krisisse wat dreig - wat ons dwing om opnuut na onsself te kyk. Krisistye leer ons om meer krities na onsself te kyk en om kreatief na oplossings te soek. En dit is goed so ook, want dit is wie ons is as Gereformeerdes. Ons eeue oue leuse is immers Semper Reformanda, wat beteken "bly reformeer".

Daarom het die Hoëveld Sinode besluit om 'n diensgroep te op die been te bring wat hulleself uitsluitlik sal besighou met missionaliteit. Dit is hierdie diensgroep se passie om elke gemeente, predikant en lidmaat te help om hulle missionale indentiteit te herontdek. Om hulle te help groei in ware dissipels van Jesus Christus en om hulle toe te rus om uit te gaan en van ander dissipels te maak - net soos Jesus ons beveel het in Matteus 28 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Vandaar ook dan die naam van die groep - NetwerkM28! Ons wil netwerke skep, geleenthede,  waar gemeentelede en leiers bymekaar kan kom, inligting en ervaring kan deel om van mekaar en ander te leer sodat ons die skuif kan maak van 'n instandhoudings-kultuur na 'n missionale, kreatiewe, dissipel-maak kerkkultuur.

 

Go to top