Karaktereienskappe van die Missionale Kerk

Die missionale kerk is 'n kerk wat deur God gestuur is.

Missionale kerk het omtrent 'n "buzz" woord geword. Almal praat daaroor, party identifiseer hulle-self daarmee, ander is baie skepties daaroor. Miskien is die groot hindernis waarvoor ons tans te staan kom die feit dat baie lidmate en selfs predikante nie regtig weet wat missionaal beteken nie. Daarom het ons besluit om 'n kort bondige, eenvoudige dokument uit te bring waarin ons die karaktereienskappe van 'n missionale ker beskryf.

 Die kerk is gestuurd en nie sturend nie

Miskien is dit die beste om te begin by wat die Missionale Kerk nie is nie. 'n Missionale kerk is nie 'n sturende kerk nie, maar 'n gestuurde kerk. Tradisioneel sou die kerk een of twee sendelinge uitstuur of  'n finansiële bydrae gemaak om sendingaksies na die buite te ondersteun. Soms sou die Jeug of selfs ander spanne op korttermyn sending uitreike gaan na  plekke soos Mosambiek, Malawi of iets dergliks. Die missionale karakter van die kerk was dus een van 'n sturende kerk waarin die gemeente individue of groepe uitgestuur het. Hierdie verstaan is 'n kerkgesentreerde verstaan van sending, waar die kerk sentraal staan in die sending gebeure. 

'n Herontdekking van die aard van die kerk het 'n fokus skuif meegebring van ekklesiosentries na teosentries, waar God sentraal in die sendinggebeure staan. Sending begin by die Drie-enige God. God is die skepper, verlosser en instandhouer van alle lewe. Dieselfde liefde wat die Drie-eenheid saambind vloei oor na die mens en die skepping. God is dus nie net in homself gekeer nie, maar vloei ook uit na buite. (Together Towards Life 51 - 52). God is in Sy wese 'n sturende God - Missio-Dei - wat die Seun na die wêreld stuur, Sy mense roep en hulle bemagtig om 'n gemeenskap van hoop te wees - die kerk is dus in sy wese 'n gestuurde kerk. Die kerk het nie missie nie, maar die missie het 'n kerk.

 

 

Go to top